همیاران پاکی آسمان http://www.hepaco1391.com 2020-11-24T11:30:16+01:00 text/html 2019-07-03T01:32:34+01:00 www.hepaco1391.com حسام صولتی تاریخجه شرکت همیاران http://www.hepaco1391.com/post/11 <div align="center"><br><font size="6"><a href="http://hepaco1391.mihanblog.com/extrapage/2" target="" title="رزومه کاری"><br><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">رزومه کاری شرکت همیاران</font></b></a></font><br><br><b><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif"><br></font></b><div align="right"><div align="center"><b><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif">شرکت خدماتی و تامین نیروی انسانی همیاران (هپاکو)</font></b><br></div><br><br><div align="center"><b><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif">سال تاسیس : 1391</font></b><br></div><br><br><div align="right"><div align="center"><b><font size="6" face="arial,helvetica,sans-serif">همکاری با ارگان های زیر:</font></b><br></div><br><br><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif"><br></font><div><div align="center"><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#006600">1-مرکز همایش های بین المللی </font><font color="#006600"><br></font></div><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#006600"><br></font><div align="center"><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#006600">وابسته به مرکز دایرة</font><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#006600"> المعارف بزرگ اسلامی</font><font color="#006600"><br></font></div><font color="#006600"><br><br><br><br><br></font><div align="center"><font color="#006600"><img class="decoded" alt="http://uupload.ir/files/2su1_ua3c_%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B45.png" src="http://uupload.ir/files/2su1_ua3c_%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B45.png"></font><br><br><div align="center"><font size="5" color="#990000"><b>2-بیمارستان شهدا تجریش</b><br><br><br><br></font><div><font color="#990000"><img class="decoded" alt="http://uupload.ir/files/2fr7_%D9%84%DA%AF%D9%882.jpg" src="http://uupload.ir/files/2fr7_%D9%84%DA%AF%D9%882.jpg" width="508" height="359"></font></div></div><br><br><br><br><div align="right"><br><br></div><div align="right"><div align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" color="#000066"><font size="5">3-مرکز نگهداری از سالمندان مهرگان (پاسداران)</font></font></b><br></div><br><br><br><div align="center"><img class="decoded" alt="http://uupload.ir/files/ehyn_%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86.jpg" src="http://uupload.ir/files/ehyn_%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86.jpg" width="528" height="203"><br><br><br><br><br><br><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" color="#993300"><font size="5">شماره تماس :09128331638صولتی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br><br></font></font><br></div></div></div></div></div></div></div></div> text/html 2019-06-27T02:49:10+01:00 www.hepaco1391.com حسام صولتی اعزام نیرو به رستورانها http://www.hepaco1391.com/post/6 <img src="http://s9.picofile.com/file/8364902568/%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%86_%DA%A9%D8%A7%D8%B1.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><br><div><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">اعزام نیرو به رستورانها <br></font></div><div><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">نیرو های درخواستی <br></font></div><div><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><br>سالن کار <br><br>کارگر ساده <br><br>سریع زن <br><br>کباب زن <br><br>قلیون زن <br><br><br>با جای خواب و سه وعده غذا <br></font></div><div><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">&nbsp;تلفن جهت تماس:09195762061</font></div><div><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">تلفن ثابت :55927140</font></div> text/html 2019-06-27T02:42:01+01:00 www.hepaco1391.com حسام صولتی خدماتی نظافتی http://www.hepaco1391.com/post/5 <img src="http://s8.picofile.com/file/8364901134/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%81%D8%AA.jpg" alt="اعزام نیروی خدماتی نظافتی " vspace="0" hspace="0" border="NaN" align="bottom"><br><br><div><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif">اعزام نیروی خدماتی نظافتی <br></font></div><div><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"><br></font></div><div><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif">نظافت منزل ، محل کار ، راه پله و .... با تجربه ترین تیم کاری <br></font></div><div><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"><br></font></div><div><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"><br></font></div><div><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif">اعزامد در&nbsp; حداقل زمان ممکن سریع و آماده به کار <br></font></div><div><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"><br></font></div><div><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"><br></font></div><div><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;اعزام نیرو به سراسر تهران </font></div><div><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"><br></font></div><div><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"><br></font></div><div><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif">تلفن جهت تماس :09905321253</font></div><div><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"><br></font></div><div><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"><br></font></div><div><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif">تلفن ثابت :55976338</font></div> text/html 2019-06-27T02:28:30+01:00 www.hepaco1391.com حسام صولتی نیروی خدماتی پرستاری http://www.hepaco1391.com/post/3 <div align="right"><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"><br></font></div><div align="right"><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif">اعزام نیروی خدماتی ،پرستاری</font></div><div align="right"><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"><br></font></div><div align="right"><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif">پرستاری ازکودک و سالمند با مجرب ترین تیم کاری تمام وقت و پاره وقت <br></font></div><div align="right"><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"><br></font></div><div align="right"><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif">اعزام نیرو به سراسر تهران <br></font></div><div align="right"><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"><br></font></div><div align="right"><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif">تلفن تماس:09905321253<br></font></div><div align="right"><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"><br></font></div><div align="right"><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif">تلفن ثابت:55976338<br></font><font size="4"><img src="http://s8.picofile.com/file/8364900218/%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font><br></div> text/html 2015-06-08T01:08:53+01:00 www.hepaco1391.com حسام صولتی خدمات همیاران پاکی آسمان http://www.hepaco1391.com/post/2 <div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b><font size="5"><font color="#3333FF">شرکت خدماتی همیاران (هپاکو)</font></font></b></font></div><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b><font size="5"><font color="#3333FF"><br></font></font></b></font></div><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b><font size="5"><font color="#3333FF"><br></font></font></b></font></div><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b><font size="5"><font color="#3333FF"><font color="#FF6600">خدمات نظافتی و پرستاری(کودک و سالمند)</font><br></font></font></b></font></div><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b><font size="5"><font color="#3333FF"><br></font></font></b></font></div><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b><font size="5"><font color="#3333FF"><font color="#FFCC33"><font color="#663366"><span style="background-color: rgb(51, 0, 153);"><br></span></font></font></font></font></b></font></div><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b><font size="5"><font color="#3333FF"><br></font></font></b></font></div><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b><font size="5"><font color="#3333FF"><font color="#6600CC">&nbsp;تامین نیروی ادارات</font></font></font></b></font></div><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b><font size="5"><font color="#3333FF"><br></font></font></b></font></div><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b><font size="5"><font color="#3333FF">و</font></font></b></font></div><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b><font size="5"><font color="#3333FF"><br></font></font></b></font></div><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b><font size="5"><font color="#3333FF"><br></font></font></b></font></div><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b><font size="5"><font color="#3333FF"><font color="#33CC00">شرکتها</font></font></font></b></font></div><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b><font size="5"><font color="#3333FF"><font color="#33CC00"><br></font></font></font></b></font></div><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b><font size="5"><font color="#3333FF"><font color="#33CC00"><br></font></font></font></b></font></div><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b><font size="5"><font color="#3333FF"><font color="#990000">اعزام نیرو به رستورانها</font><br></font></font></b></font></div><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b><font size="5"><br></font></b></font></div><div align="center"><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#CC66CC"><br></font></div><div align="center"><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#CC66CC"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b>سرایداری و نگهبانی <br></b></font></font></div><div align="center"><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#CC66CC"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b><br></b></font></font></div><div align="center"><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#CC66CC"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b><br></b></font></font></div><div align="center"><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#CC66CC"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#009900"><b>اعزام نیرو به سراسر تهران </b></font><br></font></div><div align="center"><font size="5" face="Mihan-IransansBold" color="#CC66CC"><b><br></b></font></div><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:RelyOnVML/> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--> text/html 2013-01-15T09:02:26+01:00 www.hepaco1391.com حسام صولتی شرکت خدماتی / تامین نیروی انسانی http://www.hepaco1391.com/post/1 <font color="#993399"> </font><p><font color="#993399">&nbsp;</font></p><font size="7" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#993399"><strong> <p style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><b><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Elham'; FONT-SIZE: 36pt" lang="FA">همیاران پاکی آسمان </span></b><b><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 36pt; mso-bidi-font-family: 'B Elham'" dir="ltr"><!--?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /--><o:p></o:p></span></b></p></strong></font><font color="#993399"> </font><p align="center"><font color="#993399">&nbsp;</font></p><font color="#993399"> </font><p align="center"><font size="7" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#993399"><strong><font size="6">&nbsp;معتبرترین شرکت تامین نیروی انسانی <br></font></strong></font></p><p align="center"><font color="#993399"><br><font size="7" face="arial,helvetica,sans-serif"><strong></strong></font></font></p><p align="center"><font color="#993399"><br><font size="7" face="arial,helvetica,sans-serif"><strong></strong></font><br><br></font></p><p align="center"><font size="7" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#993399"><strong><font size="6">نظافت</font> <font size="6">:</font> <font size="5">منازل - ادارات&nbsp; - شرکتها وموسسات - <br></font></strong></font></p><p align="center"><font size="7" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#993399"><strong><font size="5"><br></font></strong></font></p><p align="center"><font size="7" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#993399"><strong><font size="5">&nbsp;نظافت راه پله - نظافت بصورت کنترات - <br></font></strong></font></p><p align="center"><font size="7" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#993399"><strong><font size="5"><br></font></strong></font></p><p align="center"><font size="7" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#993399"><strong><font size="5">&nbsp;نظافت مجتمع های مسکونی ، تجاری و اداری <br></font></strong></font></p><p align="center"><font color="#993399"><br><font size="7" face="arial,helvetica,sans-serif"><strong></strong></font></font></p><p align="center"><font size="7" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#993399"><strong><font size="5"><font size="6">&nbsp;<font size="5">توسط خانم و آقا </font></font><br></font></strong></font></p><p align="center"><font size="7" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#993399"><strong><font size="5"><br></font></strong></font></p><font color="#993399"> </font><p align="center"><font size="5" face="Arial" color="#993399"><strong></strong></font><font color="#993399">&nbsp;</font></p><font color="#993399"> </font><p align="center"><font size="5" face="Arial" color="#993399"><strong><font size="6">&nbsp;خدمات&nbsp;</font>&nbsp;&nbsp; :&nbsp; پیش خدمت - سرایدار- آشپزومهماندار <br></strong></font></p><p align="center"><font color="#993399"><br><font size="5" face="Arial"><strong></strong></font></font></p><p align="center"><font size="5" face="Arial" color="#993399"><strong><font size="6">&nbsp;<font size="5">خدمه خانم و آقا </font><br></font></strong></font></p><p align="center"><font color="#993399"><br><font size="5" face="Arial"><strong></strong></font></font></p><font color="#993399"> </font><p align="center"><font size="5" face="Arial" color="#993399"><strong></strong></font><font color="#993399">&nbsp;</font></p><font color="#993399"> </font><p align="center"><font size="5" face="Arial" color="#993399"><strong><font size="6">&nbsp;مراقبت</font> : پرستاری - امورسالمندان وکودکیاری <br></strong></font></p><p align="center"><font size="5" face="Arial" color="#993399"><br><strong>&nbsp; <br></strong></font></p><p align="center"><font size="5" face="Arial" color="#993399"><strong>&nbsp;&nbsp; </strong></font><font color="#993399"><br></font><font color="#993399">&nbsp;</font><font color="#993399"> </font></p><p align="center"><font size="5" face="Arial" color="#993399"><strong><font size="6">&nbsp;شستشو</font> : نما شوئی - موکت شوئی و مبلمان <br></strong></font></p><p align="center"><font color="#993399"><br><font size="5" face="Arial"><strong></strong></font></font></p><p align="center"><font size="5" face="Arial" color="#993399"><strong>&nbsp; </strong></font><font color="#993399"><br><br></font></p><font color="#993399"> </font><p align="center"><font size="5" face="Arial" color="#993399"><strong></strong></font><font color="#993399">&nbsp;</font></p><font color="#993399"> </font><p align="center"><font size="5" face="Arial" color="#993399"><strong><font size="6">&nbsp;اجرائی</font> : فضای سبز- بازسازی - تاسیسات </strong></font></p><font color="#993399"> </font><p align="center"><font size="5" face="Arial" color="#993399"><strong></strong></font><font color="#993399">&nbsp;</font></p><font color="#993399"> </font><p align="center"><font size="5" face="Arial" color="#993399"><strong>&nbsp; کاغذ دیواری و کف پوش <br></strong></font></p><p align="right"><font color="#993399"><br></font></p><p align="right"><font color="#993399"><br><font size="5" face="Arial"><strong></strong></font></font></p><p align="right"><font color="#993399">&nbsp; <br><br></font></p><font color="#993399"> </font><p align="right"><font color="#993399">&nbsp;</font></p><font color="#993399"> </font>