همیاران پاکی آسمان

کار با ارگانهای زیر که بعنوان کارنامه برتر

شرکت ثبت گردیده(تامین نیروی) :

1- سرای سالمندان مهرگان (پاسداران)

2-مرکز فوریت های پزشکی شهدا تجریش

3- همایش بین المللی ایران